ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 

„Академия - Живей елегантно“ ООД (по-нататък наричано „Академия/та“) при спазване на изискванията Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „ОРЗД“) и в съответствие с изискванията за информираност и заложените принципи за законосъобразност, прозрачност, добросъвестност, точност, отчетност и ограничение на целите и съхранението, с настоящата Политика за обработване и защита  на личните данни има за цел да Ви информира за извършваните от Академията дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, като субект на данните.

Това включва лични данни, които се събират чрез платформа в уебсайта на Академията (http://www.lea-academy.eu/), по телефон, лично, по електронна поща при предоставяне на нашите услуги.

Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламента относно защитата на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

 

 1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА И ЗА КОНТАКТ С НЕГО

„Администратор" е всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

Администратор на Вашите лични данни е „Академия - Живей елегантно“ ООД.

„Академия - Живей елегантно“ е дружество с ограничена отговорност, което организира платени форуми и курсове (форми на обучение) в сферата на образованието, изкуството и културата; изготвя експертни мнения, издава и разпространява литература и информация в областта на образованието, изкуството и науката; подпомага включването на изявени българи в сферата на изкуството, образованието и науката в страната и чужбина; използва механизмите на международното сътрудничество в осъществяване на български идейни проекти в областта на науката, културата и образованието, търговско представителство и посредничество.

Данни за контакт с Академията

Местоположение:

Държава: България

Адрес: гр. София, п.к. 1618, ул. Вихрен № 10;

Ел. поща: contact@lea-academy.eu

Интернет страница: http://www.lea-academy.eu/

Исканията за достъп до Вашите лични данни можете да отправяте до администратора на лични данни – Академията по един от следните начини: 

 • Писмено чрез подаване на заявление: на адреса на управление на Академията -  гр. София, п.к. 1618, ул. Вихрен № 10
 • По електронната поща на администратора:  contact@lea-academy.eu

В съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка, адрес или електронна поща.

 

 1. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ И ОБРАБОТВАТ ОТ АКАДЕМИЯТА

 

Категория лични данни на участниците в обучението:

 • Име, презиме и фамилия, адрес;
 • Данни за контакт (телефон, e-mail);

Личните данни се получават директно от субекта на данни.

 

 1.  ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Академията обработва лични данни във връзка със следните цели:

 • Провеждане на обучения;
 • Идентифициране на участниците в обучението и входиране в регистъра;
 • Изготвяне на диплом за участие/сертификат в обучението;
 • Предоставяне, управление, изпълнение и фактуриране на заявени от участниците услуги;
 • Изпращане на месечен бюлетин с информация за предстоящи обучения по email:
 • Изпращане на информация за новости и промоции по email;
 • При задължително обработване на данни по силата на законово задължение, включително задължения за сътрудничене с и предаване на данни на държавни органи и институции;
 • За обработка на жалби, оплаквания, препоръки и друга комуникация с участници, преподаватели, служители;
 • За осъществяване на контакт, например за отправяне на важни съобщения и уведомления;

Основание за обработване на лични данни:

 • Обработването на лични данни на участници в обучение се основава на Вашето съгласие с настоящата Политика, дадено свободно, конкретно, информирано и недвусмислено в електронна форма.
 • Обработването на лични данни на служители/ хонорувани преподаватели се основава на необходимостта от изпълнение на трудови/граждански договори, съгласно чл. 6, пара. 1, б. „б“ на ОРЗД;

Със съгласието Ви да приемете настоящата Политика за обработване и защита  на личните данни, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, чрез един от посочените горе начини за контакт с Академията.

Ако Вашето съгласие бъде оттеглено, няма да използваме данните Ви за посочените цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, преди то да бъде оттеглено.

 

 1. KАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ ОТ АКАДЕМИЯТА

Академията не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или е необходимо за постигане на гореописаните цели.

Получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ);
 • Счетоводители за обработка на фактури;
 • Банки, за нуждите на извършване на плащания по трудови и граждански договори;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция;
 • Печатарски фирми за изготвянето на диплом/сертификат за участие в обучението;
 • Когато използваме услугите на маркетингови компании, външни консултанти, адвокати, одитори, и др., им разкриваме онзи обем от лични данни, който е необходим, за да ни съдействат и предоставят услугите, за които сме ги наели.

Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите задължения.

 

 1. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Като администратор Академията обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

Академията ще съхранява Вашите лични данни за срок от 3 (три) години, освен ако нормативен акт не предвижда друг срок

Съгласно Закона за счетоводството, някои счетоводни данни се съхраняват за срок от 10 години.

 

 1. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на ОРЗД, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен) на някое от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато сте оттеглили своето съгласие;
  • когато сте възразили срещу обработването,
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество;
  • При някоя от изброените хипотези в чл. 17, пара.3 от ОРЗД, можем да откажем да изтрием Вашите данни.
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на възражение;
 • да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг и получаване на други видове съобщения от Академията (непоискани рекламни съобщения)
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

 

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Академията (писмено или по електронен път), в което е необходимо да посочите конкретното си искане, като индивидуализирате в искането си и данните, за които то се отнася.

Срокът за разглеждане на искането и произнасяне по него е 30 - дневен от деня на подаването на съответното искане. Решението се съобщава писмено на заявителя лично или по пощата с обратна разписка, а когато искането е подадено по имейл – на посочения електронен адрес.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Академията прави най-доброто, за да защити предоставените от Вас лични данни, като прилага строги процедури и мерки за сигурност, за да предотврати неупълномощен достъп до тях. Данните, които събираме, се съхраняват на хартиен и електронен носител, като се стремим да прилагаме всички добри практики за сигурност на информацията.

След като се съберат и обработят данните на хартиен носител се архивират в отделни папки, които се съхраняват в заключен шкаф в самостоятелно помещение с контролиран достъп. Данните на технически носител се съхраняват и обработват само в защитената база данни на компютър с контрол на достъпа.

За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри е инсталиран SSL (Secure Sockets Layer) сертификат. SSL е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

С цел защита на личните Ви данни, прилагаме псевдонимизация. Това означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие, че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

 

 1. ПРАВО НА ЖАЛБА ДО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИЛИ ДО СЪДА

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679 имате право да подадете жалба до надзорния орган - Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез Академията, можете да го направите на посочените по-горе данни за контакт.

 

 1. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

 

Академията не предава обработваните лични данни в трети държави и международни организации.